Algemene voorwaarden

Op deze pagina kan u de betalings- en annulatievoorwaarden voor trainingen, opleidingen,coachingsessies of workshops vinden van Paard & Insight Coaching

Betaling

De facturen van Paard&Insight Coaching zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur,dit behoudens andersluidende overeenkomst. In het geval van niet-betaling van het bedrag op de vervaldatum zal automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, de wettelijke interestvoet aangerekend worden. Bovenop deze interest is de klant aansprakelijk voor de betaling van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten veroorzaakt door deze laattijdige betaling. De klant gaat ermee akkoord dat deze vergoeding is vastgesteld op10% van het totale uitstaande bedrag (zonder interest), met een minimum van € 50.

Annulatie door Paard & Insight Coaching

Paard & Insight Coaching behoudt zicht het recht om omwille van organisatorische redenen een opleiding/workshop/training te annuleren (bv. door te weinig deelnemers), het programma, de datum of de locatie te wijzigen (bv door ziekte van de lesgever of door overmacht). Alle deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk, via mail of telefonisch, op de hoogte gebracht. Bij annulatie door Paard & Insight Coaching wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort, voor zover het inschrijvingsgeld reeds was betaald. Bij verplaatsing naar een andere datum kan de deelnemer opteren om de inschrijving over te zetten of te annuleren waarbij het inschrijvingsgeld integraal wordt terugbetaald, voor zover het inschrijvingsgeld reeds was betaald.

Annulatie door de klant

Een deelnemer die zijn inschrijving wenst te annuleren, brengt Paard & Insight Coaching hiervan tijdig op de hoogte via mail naar info@paarden-coaching.be. In geval van overlijden, ongeval of ziekte kan de annulatie kosteloos gebeuren, mits de nodige doktersattesten bezorgd worden via mail naar info@paarden-coaching.be vóór de aanvang van de opleiding/cursus/workshop. Het inschrijvingsgeld wordt, in desbetreffend geval,integraal teruggestort, voor zover het inschrijvingsgeld reeds was betaald.

Betalings- en annulatievoorwaarden

Paard&Insight Coaching biedt de klant steeds de mogelijkheid om in een vervanging van de deelnemende persoon te voorzien, voor zover deze persoon voldoet aan de eventuele criteria voor deelname aan de activiteiten. In dat geval betaalt de klant geen annulatievergoeding.Bij een annulatie in geval van een andere reden dan hiervoor vermeld gelden de volgende voorwaarden:› Tot 2 weken vóór aanvang van de activiteit is de annulatie kosteloos.› Wanneer de annulatie gebeurt binnen de 2 weken vóór de startdatum van de activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.› Wanneer de annulatie gebeurt binnen de week vóór de startdatum of tijdens de activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.